Dành cho người chưa có bằng cấp

tốt nghiệp THPT, hoặc chuyên ngành khác

  • Starts Jan 5, 2023
  • 35,000,000 Vietnamese dong
  • Số 03 Vũ Công Đán

Available spots


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Số 03 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 171967, Vietnam

    0984 439 108

    1980anhtuan@gmail.com